Đăng ký tham dự: 

https://docs.google.com/forms/d/1a9-H85_nLwqjvrEmuAvTAzfn7988KDVe0lVUJH4TdHY/edit

Hình 1: Hội thảo trực tuyến cấp khoa _ HUFI x FESTO - KẾT NỐI THÀNH CÔNG

Hình 1: Hội thảo trực tuyến cấp khoa _ HUFI x FESTO - KẾT NỐI THÀNH CÔNG