Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

__________ Khoa Công nghệ Cơ khí _________